Blog 1 -
 Afzetpaal Koord  thumbnail

Afzetpaal Koord

Published Jan 16, 24
7 min read

Voorzitter! Tot slot wil ik de klachtenregeling aansnijden - Transportkar afzetpalen. Volgens de nota naar aanleiding van het eindverslag komt deze erop neer dat men al naar gelang de ernst van de klacht kan overwegen om hetzij rechtstreeks bij het betrokken bedrijf hetzij bij de brancheorganisatie te reclameren of dat men zich liever meteen tot de politie of het ministerie van Justitie wendt

Wie bepaalt de ernst van een klacht en hoe voorkomt men wanorde bij de afdoening van klachten door diverse beoordelaars? Waar moet men zich precies toe wenden? Moet dat niet wat helderder worden geregeld? Ook dat lijkt mij in verband met die gewenste, duidelijke waterscheiding tussen overheid en particuliere organisaties op dit terrein zeer essentieel.

Wij hebben de laatste jaren een geweldige ontwikkeling gezien van die particuliere bedrijfsorganisaties en de recherchebureaus. Transportkar afzetpalen. Het is dan ook nuttig dat men weet waaraan men toe is en de onderlinge verhouding tussen particuliere organisaties en politie kent. Dit wetsvoorstel heeft een redelijk lange voorgeschiedenis. Het is ingediend in 1993

Het wordt pas nu in 1997 behandeld in de Tweede Kamer. De werkelijk reden waarom het zo lang heeft geduurd, is niet helemaal duidelijk. Maar laat ik collega Van den Berg volgen, die zegt: naarmate het langer duurt, zal het wel zorgvuldiger en grondiger zijn. Overigens ben ik niet op alle onderdelen van mening dat dit daadwerkelijk het geval is.

Afzetpalen

Ik wijs op de nota’s van wijziging die inmiddels zijn ingediend. Dat neemt niet weg dat ik het wetsvoorstel als zodanig toch nog tamelijk ingewikkeld vind. Lange, lange zinnen, die niet altijd even duidelijk zijn. Ik wijs uit mijn hoofd op artikel 9, lid 7. Transportkar afzetpalen. Als je dat artikel leest, ben je ongeveer een halfuur bezig – wellicht doet de minister het iets sneller dan ik en mevrouw De Koning zou er naar mijn vermoeden drie kwartier over doen – om te begrijpen wat daar nu precies staat

In artikel 2 wordt dan weer verwezen naar lid 1. Naar mijn gevoel zou hetzelfde gezegd kunnen worden in kortere bewoordingen. Wellicht word ik zo direct uitgenodigd om dat te doen, maar ik vind dat in eerste instantie een zaak voor de wetgever. Het initiatief om dat te doen, ligt bij de wetgever.

Daarin wordt een overzicht gegeven van die categorieën die in aanmerking kunnen komen voor het krijgen van een vergunning - Transportkar afzetpalen. Er worden vier categorieën genoemd. Vervolgens wordt gezegd dat ook andere particuliere organisaties die beveiligingswerkzaamheden verrichten, anders dan omschreven in de leden a t/m d, een vergunning kunnen krijgen. Als je dat andersom stelt, zijn de leden a t/m d niet meer noodzakelijkDe artikelen 6 t/m 10 bevatten een aaneenschakeling van mogelijkheden voor de minister om allemaal regelingen te maken. Wie bepaalt nu in feite of er een redelijke verwachting is dat daaraan zal worden voldaan, zeker in een periode dat er nog niet op alle fronten ministeriële regelingen zijn? Wat dat betreft is er sprake van enige onduidelijkheid.

Set Afzetpalen Goud Met Goud Koord - Goodline.nl

Nog een voorbeeld. In artikel 6 worden regelingen voorgesteld ter bevordering van de kwaliteit van de beveiligingsorganisaties - Transportkar afzetpalen. Er staat in artikel 6, lid i, dat ook voor andere onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit, bij ministerië le regeling regels kunnen worden gesteld. Als dat nu het eerste gezegd was, had volgens mij de rest achterwege gelaten kunnen worden

Deze formulering is toch onvermijdelijk, aangezien de vergunning afgegeven wordt voordat de feitelijke werkzaamheden plaatsvinden; of kan hij zich voorstellen dat het op een andere manier geregeld wordt en men toch de verwachting heeft dat aan die voorwaarden wordt voldaan? De bedoeling is natuurlijk dat er van tevoren een vergunning wordt gegeven en dat er wordt verwacht dat men aan die voorwaarden zal voldoen, want anders kan het toch niet? Ik begrijp de kritiek van de heer Korthals op de andere punten, maar op dit punt iets minder.

De heer (VVD): Ik kom dan ook direct op de opzet van de wet. Transportkar afzetpalen. Natuurlijk zal iedereen die bij de minister komt aanzetten, zeggen dat hij aan de gestelde voorwaarden zal voldoen. Je zult dan ook gronden moeten hebben op basis waarvan je redelijkerwijze kunt verwachten dat dat niet gebeurtHet heeft direct te maken met de betrouwbaarheid en wellicht met het strafblad dat men in het verleden heeft gehad. Als je niet zeker bent dat men alles heeft gedaan zoals het hoort, juist als men geen strafblad heeft, kun je op dat moment de vergunning weigeren (Transportkar afzetpalen). Wij constateren nu dat deze wet ongelooflijk veel regelingen met zich zal brengen en dat die is geënt op een branche die inmiddels geweldig veel aan zelfregulering heeft gedaan

Afzetpalen Kopen

Mijn zorg daarbij is dat het toezicht niet met de gewenste zorgvuldigheid en snelheid kan plaatsvinden - Transportkar afzetpalen. Ga maar eens na wat de regering naar zich toe heeft getrokken: toezicht op de alarminstallaties, toezicht op het personeel, toezicht op de organisatie als zodanig, toezicht op de jaarrekeningen, die allemaal moeten worden ingediend

Je ziet ook dat beveiligingsorganisaties al bezig zijn om uitzendkrachten in te huren als receptionist in plaats van beveiligingsbeambten. Naar mijn gevoel wordt dat een beetje in de hand gewerkt. Ook is niet volstrekt duidelijk wat ordediensten wel of niet mogen. Transportkar afzetpalen. Misschien komt dat doordat er een definitie ontbreekt wie nu eigenlijk beveiligingsbeambte isIs het nu werkelijk noodzakelijk dat iemand die de orde wil handhaven op een feest zich vervolgens moet aanmelden als particuliere beveiligingsorganisatie om daarvoor een vergunning te krijgen? Kortom, ik vraag mij af of de opzet van het vergunningenstelsel op den duur wel zo goed zal blijken te zijn (Transportkar afzetpalen). Ik zou op dit moment niet een heel duidelijke andere opzet wetenIk denk dat dit nog niet zo’n slechte benadering is. Wij kunnen wel denken dat er kwaaien bij zitten, maar over het algemeen is de branche toch redelijk betrouwbaar. In wezen is het keurmerk voor de branche dat men betrouwbaar is. Men zal er dan ook zeer hard aan werken om dat tot stand te brengen.

Set Stalen Afzetpalen

De heer (RPF): Dat wil ik niet betwisten, maar ik vind het toch wat raar - Transportkar afzetpalen. De heer Korthals zegt: er worden een heleboel eisen en voorwaarden gesteld, heeft de minister wel voldoende mensen om dat te controleren? Dat probleem los je toch niet op door alle voorschriften te schrappen en erop te gokken dat het in de markt wel goed zal gaan? Ook dan moet je toch controleren, wil je niet onder je ogen alles uit de hand zien lopen? De heer (VVD): Ik stel het enigszins vragenderwijs, want ik ga uiteindelijk akkoord met deze wet, waarin een vergunningenstelsel is opgenomen

Dan ben je dus wat op de achterhand en komt het wat naar je toe waaien. Nu wordt iedere keer van de overheid verwacht dat zij daadwerkelijk initiatieven neemt en de diverse regels naloopt om te bekijken of het goed is gebeurd (Transportkar afzetpalen). Daar gaat geweldig veel tijd in zitten. Daarom heb ik de minister gevraagd of het apparaat erop berekend is om dat allemaal tot stand te brengen

De heer (RPF): Dat was uw eerste vraag. Transportkar afzetpalen. Ten tweede suggereert u om de strikte en gedetailleerde voorwaarden wat af te zwakken. U hebt mij trouwens ook kritisch horen spreken over de regulering in dit wetsvoorstel. U wilt wat tips geven hoe het zou kunnen en het verder aan de markt overlaten om hier in goed vertrouwen mee om te gaan

Als u die route kiest, neemt u echter ook afstand van het motief voor deze wetgeving, namelijk om deze branche enigszins in regels te vatten. De heer (VVD): Laat ik het zo zeggen: ik heb mijn zorgen over de route die thans gevolgd wordt. U weet dat de VVD hier aanvankelijk al zeer kritisch tegenover stond.

Signalisatie Bedrijven

Ik vind wel dat wij de vinger aan de pols moeten houden om te kijken of het inderdaad uitvoerbaar blijkt te zijn - Transportkar afzetpalen. Als dat niet zo is, moeten wij het systeem uiteindelijk misschien wel omgooien - Transportkar afzetpalen. Dan moeten wij van het vergunningensysteem over naar een voorwaardenen normenstellend systeem. Transportkar afzetpalen. De heer (Pvd, A): Voorzitter! De heer Korthals begon te praten over de vraag of je als je een feestje organiseert, dan iets moet regelen

Latest Posts

Led Signalisatie Voertuigen

Published Jan 17, 24
2 min read

Afzetpalen Bruiloft

Published Jan 16, 24
2 min read

Afzetpalen Met Eigen Bedrukking

Published Jan 16, 24
7 min read